Politica de confidentialitate 

Intrata In vigoare: 25 mai 2018.

Cine suntem

Prin aceasta politica de confidentialitate, SC DORIOT DENT SRL doreste sa va informeze cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectam si utilizam (cu alte cuvinte, pe care le prelucram si utilizam) In timpul vizitarii de catre dvs. a site-ului nostru web. Datele cu caracter personal se refera la orice informatii referitoare la o persoana fizica specifica sau identificabila, pe care ni le comunicati sau pe care le primim sau colectam, precum: numele si datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informatii privind solicitarile dvs. si relatia profesionala pe care o aveti cu noi, precum si orice participare alaturi de noi, informatii referitoare la ora, scopul si, daca este cazul, locul In care utilizati site-urile noastre web si alte servicii electronice. Colectam si utilizam date cu caracter personal numai In masura permisa prin lege sau daca ne-ati acordat consimtamântul prealabil In acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC DORIOT DENT SRL este Inregistrata la ANSPDCP In calitate de operator de date cu caracter personal având numarul de Inregistrare CUI 9259999.

Intrarea in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”), impune obligatia prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal exclusiv In cadrul dispozitiilor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din România

SC DORIOT DENT SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea tuturor principiilor impuse de GDPR si de practicile comerciale etice. Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este importanta pentru SC DORIOT DENT SRL si aceasta politica descrie cadrul organizatoric implementat pentru asigurarea conformitatii prelucrarii.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrarilor:

  • nume, prenume

  • semnatura,

  • detalii de contact - numar de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta

Obiectivul principal al acestei Politici de Securitate este de a contribui la desfasurarea activitatii societatii cu respectarea prevederilor legale specifice si de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor si, in cazul improbabil al unor astfel de incidente, reducerea impactului lor asupra persoanei vizate.

Ne propunem sa avem o relatie bazata pe incredere, transparenta, buna-credinta si etica in relatia cu toti partenerii, colaboratorii si angajatii nostri.

Salariatii si Imputernicitii nostri au obligatia de a respecta dispozitiile cu privire la protectia datelor conform normelor legale.

Principiile Politicii de Securitate

SC DORIOT DENT SRL proceseaza datele cu caracter personal cu care vin in contact cu respectarea urmatoarelor principii:

1. Protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor vizate;

2. Legalitate, echitate si transparenta – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, intr-un mod echitabil si transparent fata de persoana vizata

3. Scopuri determinate, explicite si legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC DORIOT DENT SRL se face in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

4. Temei legal – SC DORIOT DENT SRL se va asigura ca orice procesare a datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimtamantul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al SC DORIOT DENT SRL (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);

5. Limitare prin raportare la scop – SC DORIOT DENT SRL proceseaza datele cu caracter personal numai daca sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

6. Limitare prin raportare la timp – SC DORIOT DENT SRL pastreaza datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

7. Exactitate si acuratete – SC DORIOT DENT SRL proceseaza date cu caracter personal intr-un mod precis si ia masuri rezonabile pentru a se asigura ca datele inexacte de care ia cunostinta sunt sterse sau rectificate;

8. Securitate – SC DORIOT DENT SRL este dedicata asigurarii securitatii tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajatilor, colaboratorilor si partenerilor sai.

Puteti modifica in orice moment orice informatie detinuta despre dvs.

In legatura cu toate solicitarile legate de datele Dvs.,de protectia datelor In cadrul societatiiSC DORIOT DENT SRL sau orice Intrebare/reclamatie pot fi adresate catre adresa de email: gdpr@doriotdent.ro

Procesul de modificare sau stergerea a datelor dvs se va realiza online, din contul dvs. Suntem in curs de implementare, pana atunci, insa, va rugam sa ne contactati la adresa de email: gdpr@doriotdent.rosi responsabilul companiei noastre va solutiona cererea dvs in cel mai scurt timp cu putinta.

Scopul prelucrarii datelor Il reprezinta

  • rezervarea si comercializarea de produse online

  • <reclama, marketing si publicitate

  • functionarea site-ului (creare cont)

Aveti obligatia sa ne puneti la dispozitie datele In masura In care datele respective sunt necesare pentru onorarea de comenzi online de rezervare/ cumparare.
Eventualul Dvs. refuz duce la Ingreunarea colaborarii pe partea de comert online.

In cele ce urmeaza va informam cu privire la modul, volumul si scopurile prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal.

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita

Potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a va adresa justitiei.
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor personale colectate de catre noi.

Dreptul la informare
(1) In cazul In care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului In care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
    b) scopul In care se face prelucrarea datelor
    c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, In special a dreptului de acces, de interventtie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile In care pot fi exercitate;
    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) In cazul In care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, In momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna In momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului In care persoana vizata posedaa deja informatiile respective:
    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
    b) scopul In care se face prelucrarea datelor;
    c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, In special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile In care pot fi exercitate;
    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica In cazul In care prelucrarea datelor se face In scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori In orice alte situatii In care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si In situatiile In care Inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si In mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, In situatia In care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, Impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
    a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute In vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
    b) comunicarea Intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
    c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
    d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile In care pot fi exercitate;
    e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a Inainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, In conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere Intocmita In forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, In termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de interventie asupra datelor
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si In mod gratuit:
    a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, In special a datelor incomplete sau inexacte;
    b) dupa caz, transformarea In date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
    c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va Inainta operatorului o cerere Intocmita In forma scrisa datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune In orice moment, din motive Intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor In care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele In cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune In orice moment, In mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate In scop de marketing direct, In numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti Intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va Inainta operatorului o cerere Intocmita In forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate In temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, In termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
    a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice In privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
    b) reevaluarea oricarei alte decizii luate In privinta sa, care o afecteaza In mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care Intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai In urmatoarele situatii:
    a) decizia este luata In cadrul Incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de Incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
    b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost Incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu In urma unei prelucraari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea In a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare In judecataa este scutita de taxa de timbru.

Contact
Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus de revocare, informare, stergere sau corectare a datelor Dvs. va rugam sa va adresati prin cerere scrisa prin e-mail la gdpr@doriotdent.ro

Ce date sunt stocate de SC DORIOT DENT SRL ?

1.1 Stocarea si prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) In scopuri interne legate de sistem si In scopuri statistice.
In cazul accesarii paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data si ora accesarii, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fisierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul si versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) catre serverul nostru, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate si utilizate exclusiv In scop statistic si In scop de analiza, de ex. pentru Imbunatatirea ofertei.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi In anumite circumstante date cu caracter personal si ca atare le vom trata ca atare.

1.2 Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personale

1.2.1 Datele pentru executarea contractului.
Datele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, strada, nr., codul postal, localitatea, restul adresei, tara, nr. de telefon si adresa de e-mail) sunt stocate si prelucrate de catre noi numai In cazul In care introduceti aceste date la o rubrica de pe pagina noastra de internet sau ni le transmiteti prin e-mail. Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate In scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor Dvs. Dupa finalizarea derularii contractului si plata integrala a pretului de achizitie datele Dvs. sunt salvate tinând cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale, urmând ca dupa expirarea acestor termene datele respective sa fie sterse. Aceasta regula nu este valabila In cazul In care ati consimtit In mod expres pentru utilizarea mai departe a datelor Dvs.

1.2.2 Datele pentru serviciul newsletter.
La Inregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de SC DORIOT DENT SRL In scopuri promotionale si de marketing. Utilizarea Inceteaza de Indata ce renuntati la serviciul newsletter. Puteti renunta oricând la serviciul newsletter.

1.2.3 Date pentru contul de client.
La deschiderea unui cont de client cu ajutorul functiei „Inregistrare client“ datele Dvs. vor fi salvate In mod durabil In baza de date clienti a societatii SC DORIOT DENT SRL . Puteti solicita oricând stergerea datelor Dvs. de client si a contului Dvs. de client. Detalii In acest sens gasiti mai sus la punctul 2.
In cazul In care la deschiderea contului Dvs. de client v-ati declarat acordul pentru primirea de informatii promotionale, societatea SC DORIOT DENT SRL va utiliza datele indicate de Dvs. pentru scopuri promotionale si de marketing. Acest acord este voluntar si poate fi oricând revocat, revocarea având efect pentru viitor.

1.2.4 Localizarea geografica
Prin intermediul localizarii geografice cu ajutorul adresei IP este posibila din punct de vedere tehnic estimarea locatiei utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele si articolele magazinului SC DORIOT DENT SRL aflat la cea mai mica distanta de domiciliul Dvs. este stocata si utilizata adresa Dvs. IP In scopul localizarii geografice. Dupa finalizarea sesiunii In curs adresa IP nu este stocata la SC DORIOT DENT SRL In scopul localizarii geografice.

1.2.5 Utilizarea de cookie-uri
Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet si servesc pentru a face pagina noastra de internet per total mai usor de utilizat, mai eficienta si mai sigura. Cookie-urile nu cauzeaza daune computerului Dvs. si nu contin virusi. Puteti Impiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a browser-ului Dvs. Pagina noastra online contine cookie-uri. Cookie-urile salveaza In special setarile alese de Dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi In scop statistic. Va atragem atentia asupra faptului ca prin Impiedicarea instalarii de cookie-uri se poate Intâmpla sa nu puteti utiliza toate functiile paginii noastre de internet.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul In care folositi site-ul nostru. Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau culese In urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informatii sau solicitari In baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa Ofiterului (Responsabilului) cu Protectia Datelor la adresa de e-mail gdpr@doriotdent.ro sau puteti accesa  unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

Pentru a vedea o lista de cookie-uri folosite de site-ul nostru, consultati sectiunea Politica de cookie.

Actualizarea sau stergerea informatiilor dvs. cu caracter personal

Aveti anumite drepturi In legatura cu informatiile dvs. cu caracter personal. Puteti sa accesati informatiile dvs. cu caracter personal si sa confirmati ca acestea ramân corecte si sa le actualizate sau sa alegeti daca doriti sau nu sa primiti materiale de la noi sau de la unii dintre partenerii nostri.

Daca doriti informatii suplimentare cu privire la drepturile dvs. sau doriti sa exersati oricare dintre drepturile de mai sus, puteti sa ne contactati si prin gdpr@doriotdent.ro

Exercitarea drepturilor Dvs. mentionate mai sus este gratuita.

Incercam sa raspundem la fiecare e-mail cu promptitudine, acolo unde este posibil, si sa oferim raspunsul nostru In termenul stabilit de legislatia In vigoare. Retineti totusi ca vor exista informatii reziduale care vor ramâne In bazele noastre de date, jurnalele de acces si alte Inregistrari care pot contine sau nu informatii personale. De asemenea, retineti ca anumite informatii identificabile cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitari In anumite circumstante, ceea ce poate include daca trebuie sa continuam procesarea informatiilor dvs. personale cu scopul de a va conforma unei obligatii legale.

Când ne trimiteti un e-mail cu o cerere, este posibil sa va rugam sa ne furnizati informatiile necesare pentru a va confirma identitatea.

In ce situatii au tertii acces la datele Dvs?

1. Transmiterea In scopul procesarii comenzii
Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe In scopul procesarii comenzii catre societatile de transport Insarcinate cu efectuarea livrarii, In masura In care acest lucru este necesar pentru livrarea produsului.

In cazul platii online datele cu caracter personal pot fi trimise catre procesatorul de plati, In masura In care acest lucru este necesar pentru plata.

2. Transmitere catre institutii publice, de ex. In cazul unei dispozitii judecatoresti La dispozitia institutiilor competente In cazuri speciale trebuie sa oferim informatii cu privire la date cu caracter personal), In masura In care acest lucru este necesar In scopul cercetarii penale, sigurantei publice, pentru Indeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informatii sau serviciului militar de contrainformatii sau In scopul realizarii drepturilor de proprietate intelectuala.

3. Plugin-uri de retele sociale
Pagina noastra de internet utilizeaza „plugin“-uri de la operatorii de retele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de retele sociale de pe pagina noastra de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care contin un plugin de retea sociala browser-ul Dvs. va realiza o conectare directa la serverul operatorului retelei sociale. Continutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului retelei sociale direct catre browser-ul Dvs. si va fi integrat de acesta In pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul retelei sociale primeste informatia ca ati accesat pagina noastra. In cazul In care In timpul vizitarii paginii noastre de internet este In derulare o sesiune de conectare valabila la o retea sociala, vizita poate fi atribuita contului respectiv de utilizator. In cazul In care interactionati cu plugin-ul, informatia respectiva este transmisa operatorului de retea sociala si este salvata acolo. Daca doriti sa Impiedicati colectarea datelor Dvs. de catre operatorul retelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie sa va deconectati (adica sa va delogati) de la serviciul operatorului de retea sociala Inainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteti contra din site-ul nostru transmiterea datelor catre fiecare tip de plugin, din pagina Politica de Cookie-uri

Informatii privind scopul si volumul stocarii de date precum si privind procesarea ulterioara, utilizarea si drepturile de care beneficiati, precum si posibilitatile de setare puteti gasi In precizarile operatorului de retea sociala referitoare la protectia datelor, care nu au legatura cu aceasta declaratie cu privire la protectia datelor. In privinta operatorului „facebook“ gasiti aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Societatea SC DORIOT DENT SRL nu Isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.

4. Serviciul de analiza web Google Analytics


Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web „Google Analytics “ al societatii Google Inc. In scop statistic. Acest serviciu de analiza web utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Google Inc. Intr- un stat membru UE sau In afara UE (de ex. In SUA) si sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectia a datelor In SUA prin participarea In proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informatiile catre terti, In masura In care acest lucru este prevazut de lege sau In masura In care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Google Inc. Nici noi si nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de catre noi.

Societatea SC DORIOT DENT SRL nu Isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.

5. Serviciul de publicitate online Google Double Click
Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de publicitate online „Google DoubleClick “ al societatii Google Inc. In scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Google Inc. Intr-un stat membru UE sau In afara UE (de ex. In SUA) si sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectia a datelor In SUA prin participarea In proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informatiile catre terti, In masura In care acest lucru este prevazut de lege sau In masura In care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Google Inc.
Societatea SC DORIOT DENT SRL nu Isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google DoubleClick puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.
Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu Inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Securitatea datelor colectate

Pagina noastra de internet si celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin masuri tehnice si organizatorice Impotriva accesului, modificarii sau difuzarii datelor Dvs. de catre persoane neautorizate precum si Impotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.

Am actualizat formularistica utilizata in cadrul SC DORIOT DENT SRL pentru a ne asigura ca intotdeauna persoanele vizate, in special clientii, sunt permanent informati cu privire la procesarile pe care le efectuam si sunt la curent cu drepturile lor.

In activitatea noastra urmarim in primul rand prevenirea oricaror incidente de securitate, precum acces neautorizat la date, scurgeri de informatii, stergere accidentala a datelor si altele asemenea, intreaga structura prelucrarilor de date fiind construita in jurul principiului preventiei.

Este necesar sa tratati In permanenta cu confidentialitate datele Dvs. de acces si sa Inchideti fereastra de browser când terminati vizitarea paginii noastre de internet. Pentru transferul de date cu caracter personal utilizam proceduri tehnice de criptare. Puteti identifica transmiterea de date criptate (https) prin afisarea unui simbol de Inchidere, de ex. afisarea unui simbol de cheie sau lacat In bara de statut a browser- ului Dvs.

Totusi, avand in vedere ca in societatea informationala securitatea prelucrarilor nu poate fi 100% garantata, SC DORIOT DENT SRL a luat, de asemenea, masuri ca, in cazul improbabil in care apar incidente de securitate, intinderea si gravitatea acestora sa fie diminuate.

Intrebari, Sugestii si Reclamatii?

Aveti Intrebari referitoare la protectia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastra de internet? Nicio problema, va ajutam cu placere.